Le Foyer Laekenois – Laeken – Wijk Square Prins Léopold

Project datum

Zeven gebouwen rond het Prins Leopold plein genieten van de integratie van warmtekrachtkoppelingen. Deze faciliteiten werden geïnstalleerd in 2018.

Beschrijving van het gebouw

De Foyer Laekenois is een SISP (Public Service Real Estate Company), goedgekeurd en gecontroleerd door de woningbouwvereniging van het Brussels Gewest (SLRB) die meer dan 3000 sociale wooneenheden in de gemeente Laken beheert, evenals een deel van Brussel (noordelijk district).

Go4green voerde een studie uit over de energiegeschiedenis van de verschillende gebouwen waarin deze systemen werden geïnstalleerd. Het jaarlijkse gestandaardiseerde verbruik bedroeg ongeveer 2.423.000 kWh PCI en het gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik bedroeg ongeveer 85.347 kWh per jaar.

Beschrijving van de investering

In de verschillende wooneenheden gelegen nabij het Prins Leopold plein is go4green verantwoordelijk voor de integratie van zeven 15kWé aardgas warmtekrachtkoppelingen met een vermogen van 15 kWé elektrische stroom.

Financiële gegevens

go4green heeft 700.000 euro geïnvesteerd in de integratie van WKK’s. Deze faciliteiten reduceren het energieverbruik, verbeteren de energieprestatie van gebouwen en verlagen de energierekening. Gedurende de looptijd van het contract genieten de bewoners financiële winsten van 108.471 euro!

CO2-vervuiling

Voor de installatie van de warmtekrachtkoppelingen hadden de gebouwen een Co2-uitstoot van meer dan 727 ton per jaar! Vanaf nu reduceren deze gebouwen hun Co2-uitstoot met 12%!

Le Foyer Laekenois, Quartier Square Prince Léopold

Date projet

Sept immeubles situés aux alentours du Square Prince Léopold ont bénéficié d’une intégration de cogénérations. Ces machines ont été installées en 2018.

Description bâtiment

Le Foyer Laekenois est une SISP (société immobilière de service public) agréée et contrôlée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles (SLRB) qui gère plus de 3000 logements sociaux dans la commune de Laeken ainsi qu’une partie de Bruxelles (quartier nord).

go4green a réalisé une étude sur les antécédents énergétiques des différents bâtiments dans lesquels ces systèmes ont été installés. La consommation normalisée annuelle était d’environ 2.423.000 kWh PCI et la consommation d’électricité commune était d’environ 85.347 kWh par an.

Description investissement

go4green s’est chargé de l’intégration de sept cogénérateurs au gaz naturel doté d’une puissance électrique de 15 kWé dans les différents logements situés près du Square Prince Léopold.

Données financières

go4green a investi 700.000 euros dans l’intégration des cogénérations. Ces installations permettent de réduire la consommation d’énergie, d’améliorer la performance énergétique des immeubles et de diminuer la facture énergétique. De plus, les occupants bénéficient de gains financiers d’un montant de 108.471 euros pendant la durée du contrat!

Pollution CO2

Avant le passage de go4green et l’installation des cogénérateurs, les bâtiments émettaient plus de 727 tonnes d’émissions de CO2 par an! Dorénavant, les immeubles bénéficieront d’une réduction d’émissions de COde 12% !

Menu